Vedtægter

Navn og Adresse
§ 1. Foreningens navn er Danish Association of Intellectual Property Administrators, forkortet DAIPA. Foreningen har sit hjemsted i København.
Foreningens adresse er formandens. Formanden kan vælge at oprette en postboksadresse til dette formål.
Formål 
§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser inden for området immateriel retsbeskyttelse under behørig hensyntagen til den danske IP branches interesser, herunder at
  • repræsentere medlemmerne såvel nationalt som internationalt overfor andre foreninger, institutioner, myndigheder og lignende under det nævnte område, 
  • medvirke til at fremme medlemmernes faglige kompetence ved at informere om f.eks. lov- og praksisændringer i ind- og udland, om litteratur og om uddannelsesmuligheder og ved at afholde foredrag, diskussioner eller anden erfaringsudvekslingsaktivitet, 
  • øge kendskabet til medlemmernes funktion som specialister og sikre deres anseelse, og 
  • styrke kendskabet til DAIPA og dets virke. 

 
Medlemskab
§ 3. Som medlem optages personer, som er beskæftiget med administrative opgaver, der relaterer sig til IP.  
Kontingent
§ 4. For medlemskab af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen
§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 4 medlemmer, valgt i overensstemmelse med § 6. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer på sit første møde efter generalforsamlingen. I formandens fravær fungerer næstformanden som formand. Til sikring af kontinuitet i bestyrelsesarbejdet deltager suppleanter på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, dog uden stemmeret.
stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder eventuelle suppleanter, er til stede.
stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflertal. Suppleanter kan kun deltage i bestyrelsesafstemning, hvis de træder i stedet for et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er ulønnet, men kan antage lønnet hjælp.
Valg til bestyrelse
§ 6. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår i ulige år (første gang i 2009) og næstformanden samt den resterende del af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år (første gang i 2010). Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
stk. 2. Bestyrelsens sammensætning bør i faglig henseende (patentadministratorer og varemærkeadministratorer) til enhver tid i rimeligt omfang afspejle den faglige sammensætning i medlemskredsen, idet der dog under alle omstændigheder bør være mindst et eller to medlemmer, der kommer fra det af de 2 faglige hovedområder, som har færrest medlemmer.

Hæftelse og tegning
§ 7. Foreningen hæfter alene med en til enhver tid værende formue. Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af foreningens vedtægter og den almindelige lovgivning. Foreningen tegnes af formanden, eller ved dennes fravær af næstformanden plus endnu et bestyrelsesmedlem i forening.
Medlemsoptagelse og udmeldelse
§ 8. Medlemskab i henhold til § 3 søges ved skriftlig henvendelse til foreningen. Bestyrelsen afgør alle spørgsmål vedrørende medlemskab.
stk. 2. Medlemskab ophører
  • ved skriftlig udmeldelse til foreningen senest den 30. november med virkning fra den 1. januar det følgende år, 
  • hvis kontingentet ikke er betalt senest 14 dage efter skriftlig henstilling herom, eller 
  • hvis bestyrelsen anser et medlem for uværdigt til fortsat medlemskab.

 
Møder og generalforsamlinger
§ 9. Foreningen afholder ordinære møder mindst 2 gange om året. Det ene møde er et årsmøde og skal afholdes i april eller i maj. På årsmødet afholdes foreningens generalforsamling.
stk. 2. Ekstramøder, herunder ekstraordinære generalforsamlinger, indkaldes af bestyrelsen, eventuelt efter skriftlig og begrundet anmodning af mindst 10 medlemmer og senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
stk. 3. Indkaldelser sendes med post, herunder email, til den adresse, som medlemmerne har opgivet til foreningen, og skal så vidt muligt afsendes senest 2 uger før mødet, dog skal indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger altid afsendes mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
stk. 4. Forslag til behandling på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts før generalforsamlingen. Disse forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen
§ 10. På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
a) Valg af referent og dirigent
b) Beslutning om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
c) Bestyrelsesberetning 
d) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
e) Beslutning om kontingentets størrelse for det kommende regnskabsår
f)  Valg til bestyrelse og revision, jf. §§ 6 og 12
g) Indkomne forslag
h) Eventuelt
Stemmeret og afstemning ved generalforsamlingen
§ 11. Hvert medlem har én stemme.
stk. 2. Fraværende medlemmer kan stemme ved afgivelse af fuldmagt til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan højst repræsentere 4 stemmer inkl. sin egen.
stk. 3. Afstemning sker sædvanligvis ved åben afstemning. Dersom der forlanges skriftlig afstemning af mindst tre medlemmer, skal en sådan foretages.
Revision
§ 12. På generalforsamlingen skal foreningens medlemmer vælge en revisor samt en revisorsuppleant, der efter afslutningen af hvert regnskabsår, der er kalenderåret, skal foretage en revision af regnskabet samt give dette revisorpåtegning. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.
Vedtægtsændringer
§ 13. Beslutning om ændring af vedtægterne skal vedtages på en generalforsamling ved simpelt flertal.
Foreningens opløsning
§ 14. Beslutning om opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling med et flertal på mindst fire femtedele af foreningens tilstedeværende medlemmer. Ved en opløsning af foreningen træffer den siddende bestyrelse afgørelse om anvendelse af foreningens midler til støtte af formål inden for området immateriel retsbeskyttelse.
Dette er det sidste punkt i DAIPA´s vedtægter.