Bestyrelsens beretning 2015
 
Fremlagt på DAIPAs generalforsamling den 19. maj 2016.
 
I det forgangne år har vi i bestyrelsen igen i år arbejdet efter DAIPAs formålsparagraf, som jo er
 
•  at skabe et forum for IP-administratorer ansat i industrivirksomheder og patent- og varemærkebureauer samt advokatfirmaer med henblik på faglig udvikling og sparring

•  at vedligeholde og udvikle medlemmernes faglige kompetencer, fx gennem foredrag, diskussioner og gå-hjem-møder

•  at etablere IP-uddannelse for målgruppen
 
 
Faglig udvikling og sparring
 
Foreningens vigtigste opgave er at fremme medlemmernes mulighed for faglig udvikling og sparring.
 
Arrangementerne er foreningens hjerte, både når det gælder vedligeholdelse af kompetencer, og når det gælder styrkelse af fællesskab og netværk. Vi har som oftest et meget stort fremmøde til vores arrangementer, og vi er i bestyrelsen utroligt glade for de mange positive tilkendegivelser vi løbende får fra medlemmerne.
 
Vores grundlæggende ambition når vi planlægger foredrag er at skabe mulighed for at erhverve viden indenfor brede emner, mens der samtidig kan gives plads til mere smalle problemstillinger.
 
I 2015 afholdt vi 4 arrangementer for vores medlemmer
 
Det første arrangement blev afholdt den 30. april 2015 og og var en workshop hvor deltagerne ville få en indføring i EPOs nye indleveringsplatform, CMS, og få mulighed for at lave praktiske øvelser. Underviserne var Michael Lindblom fra EPO, assisteret af sin kollega Klaus-Peter Schubert.
 
Da det var en workshop, var deltagerantallet begrænset til max 20, og tilmeldingerne nåede meget hurtigt nåede 20; heldigvis lykkedes det at få undervisernes tilsagn til at lave endnu en workshop om eftermiddagen, således at vi kunne gennemføre to workshops på samme dag, og dermed fik alle interesserede en plads.
 
Det var første gang, vi afholdt en workshop på Nationalmuseet (og testede workshop-formatet i det hele taget) og desværre var der nogle tekniske startvanskeligheder, som mest gik ud over formiddagsseancen, men tilbagemelingerne fra deltagerne har alligevel vist, at deltagerne fik godt udbytte af workshoppen.
 
Vores andet arrangement i 2015 var DAIPAs årlige generalforsamling den 21. maj 2015, hvor vi kunne fejre DAIPAs 10 års jubilæum. Arrangementet blev afholdt på Tivoli Congres Center, og ud over generalforsamlingen, havde vi også sikret os en foredragsholder, Michael Stausholm, der fortalte os om iværksættereventyret om Sprout – en inspirerende fortælling om den spirende blyant og videreudvikling af konceptet, og måske har nogen af jer efterfølgende haft held til at få de udleverede blyanter til at spire.
 
I anledning af jubilæet havde vi skruet lidt op for festlighederne med lodtrækning om fine plakater med gammeldags patenttegninger, levende musik og lidt ekstra på menuen, og det blev en hyggelig aften  - ganske som det plejer.
 
Årets tredje arrangement fandt sted i juni måned, hvor DAIPAs medlemmer var inviteret med til DIFIs overrækkelse af diplomer til de kursister, der sidste år afsluttede deres uddannelse og modtog deres certificering. Det blev til i alt 8 QTMA-er, der kunne modtage et diplom i 2015. Det vil vi gerne ønske tillykke med endnu engang. Vi havde dermed i 2015 i alt 61 QIPA’er og 22 QTMA'er.
Diplomoverrækkelsen foregik hos Horten, og deltagerne beretter, at det var en rigtig fin dag med blomster og champagne.
 
Årets fjerde arrangement blev afholdt den 15. november 2015, hvor Nikolaj Lindgreen fra Kromann Reumert underholdt med et ’causeri over afgørelser fra danske domstole fra de sidste par år’ – der var både patent, design- og varemærkeafgørelser, og Nikolaj er en vidende og levende formidler, så det blev en udbytterig eftermiddag i Kromann Reumerts flotte lokaler.
 
Årets femte og sidste arrangement var et foredrag ved Johan Løje, advokat og partner i Sandel,Løje og Partnere som skulle handle om EU-designsager (afslag og afgørelser i konflikt­sager/ ophævelsessager) og derfor rettede sig mod både patent- og varemærkeadministratorer. Arrangementet var planlagt til 1. december 2015, men måtte desværre aflyses, da antallet at tilmeldte var for lavt.  
 
Udover de faglige arrangementer har vi også vores LinkedIn-gruppe for DAIPA, og vi opfordrer selvfølgelig alle vores medlemmer til at melde sig ind i gruppen og til at benytte gruppen til eventuelle emner, som egner sig til diskussion ad den vej. Det er et forum, hvor alle har mulighed for at lægge nyt ud (også fx ledige stillinger), og vi har indtil videre fra bestyrelsens side primært brugt den til at sende nyhedsbreve og vigtige meddelelser ud også af den kanal.
 
 
Hjemmesiden
Vi har som I ved længe haft en ambition om at skabe en mere dynamisk og indbydende hjemmeside. Det er nu ca. et år siden, at vi lukkede for vores gamle hjemmeside for at skifte over på Foreningsadministrator, som fungerer som vores medlemsportal, hjemmeside og som administrationsmodul til håndtering af medlemsoplysninger, opkrævning af kontingent osv.
 
Selvom overgangen ikke er forløbet helt uden børnesygdomme, som nogen af jer også vil have oplevet, oplever vi ikke desto mindre en klar forbedring i forhold til især medlemsadministrationen og udsendelse af kontingentopkrævninger, som er blevet en del enklere, og det håber vi også, at I som medlemmer oplever i praksis.
 
Men der er stadig et stykke vej til ’dynamisk og ’indbydende’, og vi fortsætter derfor arbejdet med at gøre medlemsportalen/hjemmesiden endnu bedre, blandt andet håber vi også at kunne give den et visuelt løft og et mere særpræget logo. Det vender vi tilbage til. Og så er det også stadig et ønske, at få hjemmesiden, eller centrale dele heraf, oversat til engelsk; til det formål har vi forsøgt at rekruttere medlemmernes hjælp, og der var da også et enkelt medlem, der reagerede på opfordringen, og bestyrelsen vil gerne takke Eva Pahus for at have leveret dele af oversættelsen. Så skulle der sidde nogen i salen her i eftermiddag der har lyst til at oversætte fx vedtægterne, så er det bare med at give sig til kende nu; ellers må vi købe os til hjælp for at få det resterende oversat.
 
 
Uddannelse
 
Resultaterne fra det forløbne kursus-år, ser ud som følger:


 
Resultater DIFI-kurser sæson 2015-2016
Kursus VMI
Grundkursus for varemærkeadministratorer
PAIII
IP-ret for Patentadministratorer
Antal deltagere 9 11
Tilmeldte til eksamen 7 11
Bestået eksamen 6 11

PAI – Grundkursus for Patentadministratorer blev aflyst i foråret 2016 pga for få tilmeldte.
 
Kommende kurser for næste kursus-år:
 
 
Kommende DIFI kurser 2016-2017
VMII
Videregående kursus for varemærkeadministratorer
PAIII
IP-ret for Patentadministratorer
PAII
Videregående kursus for Patentadministratorer
VMIII
IP-ret for Varemærkeadministratorer
Start: 8. september 2016
Tilmelding: 24..august 2016
Start: 6. september 2016
Tilmelding: 22.august 2016
Start: 22. september 2016
Tilmelding:  30.august 2016
Start: forår 2017
 
 
Mere information om de forskellige kursustilbud kan ses på de kursusbrochurer, som vi har fået printet og har medbragt i dag, og som også vil kunne findes på DIFIs hjemmeside.
 
I er velkomne til at forsyne jer – og så opfordrer vi jer til, at holde øje med kurserne, så I kan få dem tænkt ind i jeres fremtidige uddannelsesplaner i det omfang, det er relevant for jer.
 
Årets diplomoverrækkelse finder sted den 14. juni 2016 hos Horten Advokater, der igen lægger hus til ceremonien, der er åben for alle DAIPA medlemmer - også selvom man ikke selv skal modtage et diplom. Der er i år 6 nye QIPAer, springer ud (sammen med 7 CDPA’er) -  til gengæld er der i år ingen nye QTMA’er i år (sidste år var det modsat).  Vi glæder os til en festlig dag og håber, at rigtig mange af jer har lyst og lejlighed til at være med.
 
 
Kommende arrangementer
 
Som vi tidligere har meldt ud, har vi igennem et stykke tid arbejdet på at arrangere en faglig udflugt til EPO. Vi har været i kontakt med forskellige personer hos EPO, som i udgangspunktet var meget indstillede på at tage imod os og sørge for et interessant program. Men desværre viser det sig, at EPOs Academy som tog sig af den slags faglige besøg, har ændret praksis, så de ikke længere tilbyder skræddersyede besøg, men alene laver standard-besøg, og Michael Lindblom mener, at niveauet her vil være alt for ’basic’ til at være interessant for DAIPAs medlemmer.
 
 
  PA Tur til EPO, MUC – erstattes evt. af besøg af EPO undervisere?    
Okt. 2016? PA PPH - Patent Prosecution Highway - vil blive belyst, ikke mindst set fra et praktisk synspunkt.
 
Steven Richard Kitchen, COPA Nanna
  VM USA – for dele og ulemper ved registrering via MP/nationalt   Bettina
  VM Kina – ny varemærkelov pr. 1. maj 2014.   Majken
  PA Kina – Formalities in China Toby Mak (IPAG’s konference) Birgitte
  PA Kina – Retssager Preben Rasmussen, Novozymes Susan
 
 
I stedet arbejder vi på at få nogle af EPOs undervisere til Danmark; vi har fx fået anbefalet
Christina ten Hövel - Reestablishment of rights / Unitary Patent Protection
Hans Looijen - The opposition procedure before EPO
Det ser ud til at være fint i tråd med et forslag, som vi også har modtaget fra Lundbeck vedrørende netop Unitary patent , UPC mv., så vi håber at vi kan overtale Ms ten Hövel og forhåbentlig også Hans Looijen til at give samme præsentation for os, som de har givet i Holland.
 
Også patenter i Kina står på dagsordenen, ligesom vi også arbejder på et foredrag om de nye håndhævelsesmuligheder under patentreformen. Også på varemærkesiden er Kina relevant:
 
I relation til varemærker arbejder vi parallelt på to mulige emner:
 
Det ene vil dreje sig om USA og have fokus på fordele og ulemper ved registrering via MP/nationalt.
 
Det andet vil være et design-arrangement med EU-Update.
 
Og ellers opfordrer vi – som altid – medlemmerne til at komme med forslag og gode ideer, fx også hvis I i jeres virksomheder får besøg fra agenter fra USA, Kina, Brasilien, der evt. kunne have ny og relevant viden, som de kunne ønske at dele med DAIPA.
 
 
DAIPA i tal
 
DAIPA havde pr. 31. december 189 aktive medlemmer. Af disse er 40 varemærkeadministratorer og 140 patent-administratorer. Herudover er 8 medlemmer beskæftiget med både patenter og varemærker.
 
Set i forhold til sidste år er medlemstallet faldet med 19 medlemmer, heraf 8 varemærke-administratorer, 12 patentadministratorer og 4 medlemmer, der er beskæftiget med begge områder. Det er således andet år i træk, at vi har oplevet et relativt stort fald i medlemsantallet. Vi har kigget lidt på de udmeldte, og det ser ud til at årsagen til udmeldelse primært er, at de udmeldte medlemmer ikke længere er beskæftiget i branchen eller slet og ret er gået på pension.
 
Den nuværende fordeling viser, at vi har 106 medlemmer, som er ansat i patent- og varemærkebureauer, 21, som er ansat i advokatfirmaer og 64, som er ansat i industrivirksomheder.
2 medlemmer er universitetsansatte, og 1 enkelt medlem er ikke tilknyttet en virksomhed. (Den opmærksomme tilhører vil observere, at dette giver 193 medlemmer i alt).
 
Bestyrelsens sammensætning opfylder dermed fortsat foreningens målsætning om at medlemsfordelingen skal afspejles i bestyrelsen, idet bestyrelsen i skrivende stund tæller seks administratorer beskæftiget med patenter og to beskæftiget med varemærker. Og med mindre vi om lidt finder en erstatning for Anette Ahlmann, som desværre har valgt ikke at genopstille, er vi snart kun 5 patentadministratorer – og vi har også (stadig) et stort ønske om at få en ekstra VM ressource ind i bestyrelsen.
 
Samarbejde med europæiske søsterorganisationer/eSACEPO
 
Vi har også i 2015 været i dialog med vores tre europæiske søsterforeninger, nemlig IPAG i Storbritannien, NAIPA i Norge og den hollandske Platform for Formalities Officers. Med i dialogen er også nogle svenske og finske administratorer, der arbejder på at etablere lignende faglige organisationer i Sverige og Finland.
 
Dialogen har til formål at udveksle erfaringer og fremme fælles tiltag mellem vores foreninger. Vi holder telefonkonferencer ca. hver anden måned, og i oktober 2015 var repræsentanter for alle 4 foreninger samlet i London i forbindelse med IPAG’s årlige konference. Der representanter fra EPO til stede i forbindelse med konferencen, og vi benyttede lejligheden til at tale med dem om vores ambition om at stifte en europæisk forening.
 
eSACEPO
 
EPO er meget interesserede i det arbejde, der forgår i vores 4 foreninger, og i efteråret resulterede det i, at den hollandske Platform Formalities Officers (PFO) og DAIPA blev inviteret til at deltage i en under-komité af EPOs Standing Advisory Committee (SACEPO).
 
EPOs forskellige software produkter anvendes af en lang brugere med vidt forskellige profiler og behov (EPO ansatte, patent attorneys, administrative medarbejdere/paralegals, bogholderi, fornyelsesservice, osv.). EPO ønsker derfor at give et bredt udsnit af brugere lejlighed til at give input til udviklingen af det europæiske patent system. Fokus er på det praktiske aspekter af forretningen, det er ikke meningen, at eSACEPO skal beskæftige sig med juridiske spidsfindigheder.
 
Birgitte deltog i det indledende møde i eSACEPO, som blev holdt i Haag den 13. januar 2016, og hvor formålet med komitéen blev præsenteret. Herefter er det meningen, at komitéen skal mødes én gang om året, og muligvis skal der også etableres nogle arbejdsudvalg, men præcis hvilke opgaver, vi vil blive præsenteret for, ved vi ikke endnu. Men i hvert fald får vi her en mulighed for at samle input til og med fx CMS, web form filer og alle de andre online produkter og formidle direkte videre til EPO.
 
Referat fra det indledende møde i eSACEPO og EPO’s præsentation vil blive lagt på hjemmesiden, så interesserede kan læse mere. I er selvfølgelig også velkomne til at spørge – specielt hvis I har kommentarer til nogle af EPOs e-produkter. Ellers skal vi nok sørge for at efterlyse input i god tid inden næste eSACEPO møde.
 
Vi vil naturligvis også fremover deltage i dialogen om fælles europæiske tiltag og vil også give en mere detaljeret information om tiltagene, når vi har noget mere konkret.
Vi håber, at det vil lykkes at tilrettelægge en fælles europæisk konference i 2017.
 
 
Forventninger til fremtiden
 
Som bestyrelse ønsker vi at være visionære på foreningens vegne og til stadighed arbejde for at opfylde vores formål. Vi vil gerne være opsøgende i relation til nye muligheder.
 
Derfor vil vi i det kommende år fortsat arbejde på
 
- en kreativ og opsøgende tilgang til nye tiltag
- tilrettelæggelse af fagligt relevante foredrag og arrangementer
- fremme af videreuddannelsesmuligheder for vores medlemmer
- videreudvikling af foreningens sigte på et fælles immaterialretligt grundlag
- videreudvikling af samarbejdet med vores europæiske søsterorganisationer
 
 
/Bestyrelsen
Birgitte 18-05-2016